Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang mengajarkan kita dengan pena pengetahuan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada teladan sepanjang zaman, Nabi Muhammad SAW.